مدیریت آموزشی

گروههای تابعه شامل: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و آموزش و پرورش تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد می باشند.

مدیر گروه:

دکتر سیف االله فضل اللهی
 
استادیار گروه مدیریت آموزشی
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
دانلود رزومه: (بزودی)

اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
حسین کریمیان استادیار  دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
معرفی رشته

دریافت سرفصل درسی گروه مدیریت آموزشی