صفحه اصلی / درباره / ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر حمید اسحاقی
 
مربی گروه زبان
دکتری تخصصی زیان شناسی
دانلود رزومه: (بزودی)

 

رسالت دانشکده علوم انسانی
اهداف بلندمدت دانشکده علوم انسانی