رؤسای قبلی

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات دوره خدمت
حمید اسحقی دکتری تخصصی زبان شناسی
شهرداد دارابی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی