صفحه اصلی / تماس با ما / تلفنهای داخلی

تلفنهای داخلی

نام خانوادگی

حوزه فعالیت

شماره داخلی

دکتر حمید اسحاقی
ریاست دانشکده ۲۱۹
دکتر کیوان خاکسار معاون پژوهشی ۲۱۷
بیژن فدائیان معاون آموزش ۲۰۷
محمدصادق رامندی کارشناس برنامه ریزی رشته های کارشناسی
۲۱۲
حسین نظری شاد مسئول دفتر دانشکده ۱۳۵
تارویردی فتحی پور آموزش رشته های دکتری ۱۵۷
سیدضیاء امینی هماهنگی کلاس ها ۲۰۱
حسینعلی کریمی مزرعه شاهی هماهنگی کلاس ها ۲۰۱
مرضیه هوسمی آموزش رشته های کارشناسی مترجمی زبان ،ادبیات زبان انگلیسی ،آموزش ابتدایی ، حقوق ، فقه و مبانی حقوق ۱۶۷
مریم عباسی کارشناس آموزش روانشناسی ۱۷۱
مهناز حیدری قراء آموزش رشته های کارشناسی ارشد ۲۶۳
فریدون زیران پور آموزش علوم انسانی رشته های  پیوسته و ناپیوسته حسابداری و علوم ورزشی ۲۱۱
علیرضا آزاددانا آموزش رشته های دکتری ۱۵۷
منیر فلسفی آموزش رشته های کارشناسی ارشد ۱۴۰
فاطمه  الماسی آموزش رشته های کارشناسی   پیوسته مدیریت صنعتی – مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی – علوم تربیتی – حسابداری – ناپیوسته حسابداری ۱۶۷
مهدی واحد آموزش علوم انسانی رشته های حقوق و علوم سیاسی ۲۱۱
فهیمه سادات قاسمی پژوهش (امور پایان نامه ها) ۱۴۱
حسن حجتی پژوهش (امور پایان نامه ها) ۱۹۳
نیرالسادات تسلیمی دانشجویی ۲۰۴
فریده قربانی نژاد دانشجویی ۲۳۴
فهیمه نحوی دانشجویی (امور مشمولین)
۲۰۵
حسین چراغی
مالی ۱۶۵
کاظم حیدری امورفنی ۱۳۷
علیرضا حیدری خدمات ۲۰۳
محمدرضا عسگری خدمات ۱۴۴