صفحه اصلی / امور دانشجویی

امور دانشجویی

شرح وظایف امور دانشجویی
مدیریت امور دانشجویی

–          تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی .

–          اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان .

–          تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان .

–          برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها .

–          انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط .

–          انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان .

–          نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی .

–          نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ،تغذیه و بهداشت محیط .

–          برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف .

–          برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها .

–          نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ،شغلی و شخصی به دانشجویان .

–          انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه .

–          بررسی نیازهای پرسنلی ،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع .

–          برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی .

–          انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی .

–          نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کار کرد آنها .

–          اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی .

–          برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویالن و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها .

–          ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی .

–          نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ،میادین و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

–          پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان .

–          بر گزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

–          ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم .

–          اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه .

–          فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه .

–          پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط .

–          انجام سایر امور محوله از سوی مام مافوق .