علوم سیاسی

مدیر گروه:

دکتر محمد ترابی
 
استادیار گروه علوم سیاسی
دکتری تخصصی علوم سیاسی
وب سایت شخصی:

اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
علی محسنی مشتقین استادیار دکتری علوم سیاسی
داود کیانی دانشیار  دکتری روابط بین الملل
مهدی مطهرنیا  استادیار  دکتری آینده پژوهی
مقصود رنجبر خاچک  استادیار دکتری علوم سیاسی  
علی شیرخانی  دانشیار  دکتری علوم سیاسی  
مهدی جاودانی مقدم  استادیار دکتری روابط بین الملل
علیرضا امینی  استادیار دکتری روابط بین الملل
محمد حسن الهی منش  استادیار  دکتری علوم سیاسی
رضا پریزاد طاسرائی  استادیار   دکتری علوم سیاسی
ماشاءالله حیدرپور  استادیار  دکتری روابط بین الملل
معرفی رشته
 

دریافت سرفصل درسی گروه علوم سیاسی