حقوق

مدیر گروه

دکتر محمد علی کفایی فر
 
استادیار گروه حقوق عمومی
دکتری تخصصی حقوق بین الملل
دانلود رزومه: (بزودی)

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
جچت اله ابراهیمیان استادیار دکتری حقوق عمومی
محمد رضا حکاک زاده استادیار دکتری حقوق بین الملل عمومی
یوسفعلی باقرپور مربی کارشناس ارشد حقوق جزا
علی صفریان مربی کارشناسی ارشد حقوق جزا
سید حسین فاطمیه دهوئی مربی دکنری حقوق خصوصی

دریافت سرفصل درسی گروه حقوق