علوم ورزشی

دکتر فائزه عسکری
 
استادیار گروه روانشناسی
دکتری تخصصی امور تربیتی و مشاوره
دریافت رزومه (بزودی)

 

اعضای هیات علمی:

معرفی رشته