صفحه اصلی / گروه های آموزشی / معرفی کارشناسان آموزش

معرفی کارشناسان آموزش

ردیف

   نام کارشناس

رشته ها و مقاطع

۱

خانم هوسمی

حقوق و حقوق ثبتی (خواهران)، تربیت مترجم ، زبان و  ادبیات زبان انگلیسی ، مترجمی زبان (خواهر و برادر) در مقطع کارشناسی

۲

آقای ابوطالبی

حقوق و حقوق ثبتی (برادران)، علوم سیاسی(خواهران و برادران)  در مقطع کارشناسی

۳

خانم عباسی

روانشناسی و مشاوره (خواهران)  در مقطع کارشناسی

۴

خانم  الماسی

روانشناسی (خواهران)  در مقطع کارشناسی

۵

آقای حسینی

رشته های  پیوسته و ناپیوسته حسابداری ، علوم ورزشی ، تربیت بدنی ( برادران )  در مقطع کارشناسی

۶

خانم شریعتی

مدیریت بازرگانی ،تربیت بدنی و علوم ورزشی  ، علوم تربیتی (خواهران) مدیریت دولتی ، مدیریت مالی ، مدیریت صنعتی  (خواهران و برادران) در مقطع کارشناسی
۷

خانم امامی

رشته های  پیوسته و ناپیوسته حسابداری(خواهران)  در مقطع کارشناسی

۸

آقای علیزادگان

آموزش ابتدایی (برادران و خواهران) در مقاطع کاردانی و کارشناسی،    روانشناسی و مشاوره ، علوم تربیتی، مدیریت بازرگانی (برادران)  در مقطع کارشناسی

۹

آقای فتحی پور

رشته های دکتری (برادران)

۱۰

خانم نحوی

رشته های دکتری (خواهران)

۱۱

خانم فلسفی

رشته های ارشد (خواهران)

۱۲

آقای احمدیان

رشته های ارشد (برادران)

۱۳

آقای فتحی پور

مدیریت برنامه ریزی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده