زبان و ادبیات عربی

گروههای تابعه شامل: ادبیات عرب در مقطع ارشد – ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری در مقطع ارشد -فلسفه وکلام اسلامی در مقاطع ارشد می باشند.

مدیر گروه

دکتر محمد رضا یوسفی
 
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب
دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب
دانلود رزومه: (بزودی)

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
 حبیب الله محمدی استادیار  دکتری فلسفه- اقتصاد سلامت  
 هادی واسعی  استادیار  دکتری فلسفه و حکمت اسلامی  
 محمد حسن معصومی  استادیار  دکتری زبان و ادبیات عربی  
 حامد فروزانی  مربی  دکتری زبان و ادبیات عربی  
 سید اکبر غضنفری  استادیار   دکتری زبان و ادبیات عربی  
 بتول علیراده  مربی  دکتری زبان و ادبیات فارسی
 محمد شجاعی  مربی  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  
 زهرا شبیری  مربی کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب  
 رضیه رضوانی  مربی  کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب  
 علی نقی ذبیح زاده  استادیار  دکتری فرهنگ و معارف اسلامی  
 محمد حسن ایراندوست  استادیار دکتری الهیات و معارف اسلامی  
 بهروز اتونی  استادیار  دکتری زبان و ادبیات فارسی  
 محمد دست بیشه  مربی  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  

دریافت سرفصل درسی گروه زبان و ادبیات عرب

دریافت سرفصل درسی گروه ادبیات پایداری

دریافت سرفصل درسی گروه فلسفه و کلام اسلامی