صفحه اصلی / گروه های آموزشی / کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

گروههای تابعه شامل: مترجمی زبان، زبان شناسی همگانی و آموزش زبان و ادبیان انگلیسی می باشند.

دکتر فرید پروانه
 
استادیار گروه زبان انگلیسی
دکتری تخصصی مترجمی زبان انگلیسی
وب سایت شخصی:

اعضای هیات علمی:

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
احمد ایرانمنش  مربی  دکتری مترجمی زیان انگلیسی
اصغر افشاری  مربی  دکتری آموزش ربان انگلیسی
حمید اسحاقی  مربی  دکتری زبان شناسی
علی ابراهیمی  مربی  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
محمد جواد حجازی  استادیار  دکتری زبان شناسی
محمد علی جعفری  مربی  کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی
کیاندخت زرگریان  مربی  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
سید امیرحسین سرکشیکیان  استادیار  دکتری مترجمی زبان انگلیسی  
سید عبدالمجید طباطبایی لطفی  استادیار  دکتری مترجمی زبان انگلیسی
شهرام کیایی  استادیار  دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
محمدرضا نورالهی راوری  استادیار  دکتری زبان و ادبیات انگلیسی  
نرجس اشعری تبار  استادیار  دکتری آموزش زبان انگلیسی
مژگان گائینی  مربی  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی