روانشناسی

گروههای تابعه شامل: روانشناسی تربیتی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی و مشاوره و راهنمایی می باشند.

مدیر گروه:

دکتر مجید ضرغام حاجبی  
استادیار گروه روانشناسی
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
دانلود رزومه: (بزودی)

اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
نادر منیرپور استادیار  دکتری روانشناسی سلامت
حسن میرزا حسینی استادیار دکتری روانشناسی عمومی
فائزه عسکری استادیار دکتری مشاوره
معرفی رشته

دریافت سرفصل درسی گروه روانشناسی تربیتی

دریافت سرفصل درسی گروه روانشناسی بالینی

دریافت سرفصل درسی گروه روانشناسی عمومی

دریافت سرفصل درسی گروه راهنمایی و مشاوره