فقه و مبانی حقوق

گروههای تابعه شامل: فقه و مبانی حقوق- فقه و حقوق جزا و شناخت اندیشه ی امام – علوم قرآن و حدیث می باشند.

مدیر گروه

دکتر حسن عابدیان کلخوران
 
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق
دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود رزومه: (بزودی)

اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
سیدمحمدمهدی احمدی استادیار دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
احمد مرادخانی استادیار دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
نسرین کریمی استادیار دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
عصمت السادات طباطبائی لطفی استادیار دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
سیدمحمد شفیعی دارابی استادیار دکتری فقه و اصول
احمد احمدی تبار مربی حوزوی
علیرضا عسگری استادیار دکتری فقه و حقوق جزا
حمید کاویانی فرد استادیار دکتری حقوق وعلوم سیاسی