حقوق خصوصی

مدیر گروه

دکتر سید مهدی میرداداشی کاری
 
استادیار گروه حقوق خصوصی
دکتری تخصصی حقوق و علوم سیاسی
دانلود رزومه: (بزودی)

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
ابراهیم دلشاد معارف استادیار دکتری حقوق و علوم سیاسی
محمد صادقی استادیار دکتری حقوق و علوم سیاسی